แบบทดสอบวัดทักษะการสื่อสาร ชุดที่ 1

/10
544

คุณมีเวลา 60 วินาที ในการทำแบบทดสอบจำนวน 10 ข้อ

หมดเวลา 60 วินาทีแล้ว มาดูผลลัพธ์ของคุณกันดีกว่า


แบบทดสอบวัดทักษะการสื่อสาร ชุดที่ 1

มาทดสอบกันว่าคุณมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยได้ในระดับใด

กติกา : แบบทดสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน
กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อเท่านั้น

เวลา :  จำกัดเวลาที่ 60  วินาที

การผ่านแบบทดสอบ : คุณต้องทำคะแนนได้มากกว่า 6 คะแนนขึ้นไป

1 / 10

“ ความรักเหมือนโรคา บันดาลตาให้มืดมน
ไม่ยินและไม่ยล อุปสรรคใดใด”
บทร้อยกรองนี้กล่าวถึงเรื่องใด

2 / 10

“การอยู่ร่วมกับคนพาลเป็นทุกข์ เหมือนกับอยู่กับศัตรู” หมายความว่าอย่างไร

3 / 10

ข้อใดคือประโยคความเดียว

4 / 10

ข้อใดเป็นประโยคคำถาม

5 / 10

ข้อใดเป็นประโยคขอร้อง

6 / 10

แบบทดสอบด้าน Communication Skill

เลือกตัวเลือกเติมลงในช่องว่าง ในบทความในบทความต่อไปนี้ ข้อ 6 - 10

 “ระบบราชการเป็น (6)......... ที่สำคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน ทำหน้าที่ (7).........นโยบายของฝ่ายการเมืองให้เกิดผลในทาง (8).........รวมทั้งการ (9)......... กฎระเบียบ กติกาต่าง ๆ ให้เกิด (10)......... ในการทำงานและมีความเป็นธรรมในสังคม” 


ข้อ (6)… ต้องใช้ตัวเติมในข้อใด

7 / 10

แบบทดสอบด้าน Communication Skill

เลือกตัวเลือกเติมลงในช่องว่าง ในบทความในบทความต่อไปนี้ ข้อ 6 - 10

 “ระบบราชการเป็น (6)......... ที่สำคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน ทำหน้าที่ (7).........นโยบายของฝ่ายการเมืองให้เกิดผลในทาง (8).........รวมทั้งการ (9)......... กฎระเบียบ กติกาต่าง ๆ ให้เกิด (10)......... ในการทำงานและมีความเป็นธรรมในสังคม” 


ข้อ (7)…… ต้องใช้ตัวเติมในข้อใด

8 / 10

แบบทดสอบด้าน Communication Skill

เลือกตัวเลือกเติมลงในช่องว่าง ในบทความในบทความต่อไปนี้ ข้อ 6 - 10

 “ระบบราชการเป็น (6)......... ที่สำคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน ทำหน้าที่ (7).........นโยบายของฝ่ายการเมืองให้เกิดผลในทาง (8).........รวมทั้งการ (9)......... กฎระเบียบ กติกาต่าง ๆ ให้เกิด (10)......... ในการทำงานและมีความเป็นธรรมในสังคม” 


ข้อ (8) ต้องใช้ตัวเติมในข้อใด

9 / 10

แบบทดสอบด้าน Communication Skill

เลือกตัวเลือกเติมลงในช่องว่าง ในบทความในบทความต่อไปนี้ ข้อ 6 - 10

 “ระบบราชการเป็น (6)......... ที่สำคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน ทำหน้าที่ (7).........นโยบายของฝ่ายการเมืองให้เกิดผลในทาง (8).........รวมทั้งการ (9)......... กฎระเบียบ กติกาต่าง ๆ ให้เกิด (10)......... ในการทำงานและมีความเป็นธรรมในสังคม” 


ข้อ (9) ต้องใช้ตัวเติมในข้อใด

10 / 10

แบบทดสอบด้าน Communication Skill

เลือกตัวเลือกเติมลงในช่องว่าง ในบทความในบทความต่อไปนี้ ข้อ 6 - 10

 “ระบบราชการเป็น (6)......... ที่สำคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน ทำหน้าที่ (7).........นโยบายของฝ่ายการเมืองให้เกิดผลในทาง (8).........รวมทั้งการ (9)......... กฎระเบียบ กติกาต่าง ๆ ให้เกิด (10)......... ในการทำงานและมีความเป็นธรรมในสังคม” 


ข้อ (10) ต้องใช้ตัวเติมในข้อใด

Your score is

The average score is 42%

0%

admin

About admin

สวัสดีจ้า นี่คือ Admin หลัก