10 ทักษะอนาคตที่สำคัญจาก World Economic Forum

การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน

10 ทักษะจำเป็น ที่โลกอนาคต 2025 ต้องการ 

 • ทักษะด้านการคิดและแก้ปัญหา
World Economic Forum ได้จัดให้กลุ่มทักษะที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหาเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดในอนาคต โดยมีทักษะย่อยมากถึง 5 ใน 10 ทักษะจำเป็น ในปี 2025 ที่อยู่ในกลุ่มนี้
เพราะในอนาคตการทำงานจะยิ่งมีความยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นโลกยุคใหม่จึงต้องการพนักงานที่มีทักษะการคิดและตัดสินใจที่ดี รวมถึงสามารถคิดค้นวิธีใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาให้กับองค์กรได้ ทักษะเหล่านี้จึงเป็น ทักษะจำเป็น ที่พนักงานควรมีไม่ว่าจะทำงานอยู่ในตำแหน่งไหนก็ตาม
ทักษะด้านการคิด
โดยทักษะในกลุ่มนี้ คือ
 1. Analytical thinking and innovation ทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะด้านนวัตกรรม (อันดับ 1)
 2. Complex problem-solving ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (อันดับ 3)
 3. Critical thinking and analysis ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (อันดับ 4)
 4. Creativity, originality and initiative ทักษะความคิดสร้างสรรค์และการริเริ่มสิ่งใหม่ (อันดับ 5)
 5. Reasoning, problem solving and ideation ทักษะการใช้เหตุผล ทักษะการตัดสินใจ และทักษะการระดมความคิด (อันดับ 10)

ทักษะจัดการตัวเอง

 • ทักษะการบริหารจัดการตัวเอง
ดังที่เกริ่นมาในตอนต้น ทักษะในกลุ่มนี้เป็นทักษะที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในปีนี้ เพราะเมื่อองค์กรต้องเจอปัญหาหรือความเปลี่ยนแปลง อย่างในปี 2020 ที่ผ่านมา ที่ทุกองค์กรต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 สิ่งที่องค์กรคาดหวังจากพนักงาน คือ พวกเขาต้องสามารถรับมือกับปัญหาได้ สามารถจัดการกับอารมณ์และความกดดัน ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง รวมถึงรู้จักปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ทักษะเหล่านี้จึงเป็นทักษะที่พนักงานควรพัฒนาและฝึกฝนอยู่เสมอ 
โดยทักษะในกลุ่มนี้ คือ
 1. Active learning and learning strategies ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (อันดับ 2)
 2. Resilience, stress tolerance and flexibility ทักษะการรับมือกับปัญหา อดทนต่อความกดดัน ทักษะการปรับตัว (อันดับ 9)

ทักษะผู้นำ

 • ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น
ในอนาคต โลกจะยิ่งต้องการผู้นำที่มีอุดมการณ์และเป้าหมายในการขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้า ผู้นำยุคใหม่จึงต้องสามารถสร้างแรงบันดาลใจ สร้างสังคมการทำงานที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมและมีเป้าหมายร่วมกัน เพื่อดึงศักยภาพสูงสุดของทีมออกมา
โดยทักษะในกลุ่มนี้ คือ Leadership & Social Influence ทักษะการเป็นผู้นำและอิทธิพลทางสังคม (อันดับ 6)

ทักษะด้านเทคโนโลยี

 • ทักษะด้านเทคโนโลยี
เมื่อทุกองค์กรต้องปรับตัวสู่ดิจิทัลมากขึ้น ทักษะการใช้เทคโนโลยี ตลอดจนเครื่องมือดิจิทัลและโปรแกรมใหม่ๆ จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ Data & AI, Cloud Computing, Digital Marketing & E-Commerce, Software Engineering หรือ Product Development นอกจากนี้ทักษะด้านการออกแบบและเขียนโปรแกรมก็จะยิ่งมีความต้องการมากขึ้นเช่นกัน
โดยทักษะในกลุ่มนี้ คือ
 1. Technology use, monitoring and control – ทักษะการใช้ ดูแล และจัดการเทคโนโลยี (อันดับ 7)
 2. Technology design & programming ทักษะการออกแบบและการเขียนโปรแกรม (อันดับ 8)
ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.salika.co/2021/01/23/10-skills-world-economic-forum-2025/

One Reply to “10 ทักษะอนาคตที่สำคัญจาก World Economic Forum”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *